lv

Jūsu interneta pārlūks mēģina pieslēgties interneta resursam, kurš Latvijas Republikas teritorijā prettiesiski izplata televīzijas programmas bez Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegtas retranslācijas atļaujas. Piekļuvi šim interneta resursam ir bloķējis jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs.

Pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.panta pirmo daļu un 21.7 pantu, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir pieņēmusi lēmumu ierobežot piekļuvi šai mājas lapai, jo tajā nelegāli tiek izplatītas televīzijas programmas. Šo programmu saturs var pārkāpt autortiesības, kā arī būt naidīgs un vērsts pret Latvijas valsti un tās iedzīvotājiem.

Nekāda informācija, kas ļautu identificēt, ka esat apmeklējuši šo interneta vietni, netiek saglabāta.

Ja jūs esat šī interneta resursa īpašnieks, jūs varat sazināties ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi un izteikt lūgumu atbloķēt piekļuvi interneta resursam.

Ja jūs vēlaties paziņot par citiem interneta resursiem, kuros, iespējams, tiek izplatītas televīzijas programmas bez retranslācijas atļaujas, jūs varat ziņot, sūtot informāciju uz neplpadome@neplpadome.lv.

gb

Your internet browser is trying to connect to a website, which in the territory of the Latvian Republic is unlawfully distributing television programmes without a retransmission permit issued by the National Electronic Mass Media Council. Access to this website has been blocked by your internet service provider.

On the basis of section 19, paragraph one and section 21.7 of the Electronic Mass Media Law, the Council of National Electronic Mass Media has decided to restrict access to this website, as television programmes are being distributed illegally. The content of these programmes may violate copyright laws, as well as be hostile and directed against Latvia and its people.

No data has been collected to identify you, as you browsed this page.
If you are the owner of this website, you can contact the National Electronic Mass Media Council and express a request for unblocking access to the website.

If you would like to notify about other websites that possibly distribute television
programmes without a retransmission permit, you can inform us, by sending
information to neplpadome@neplpadome.lv.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome – 2019