lv

Jūsu interneta pārlūks mēģina pieslēgties tīmekļa vietnei, kuras izmantošana Latvijas Republikas teritorijā ir ierobežota. Piekļuvi šai tīmekļa vietnei ir bloķējis jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs, un piekļuve tīmekļa vietnei var tikt bloķēta, ja Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir konstatējusi, ka:

tīmekļa vietnē tiek retranslētas televīzijas programmas bez retranslācijas atļaujas;

tīmekļa vietnē tiek popularizētas vai pārdotas iekārtas vai piekļuves tiesības programmai, kas nav iekļauta Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā;

tīmekļa vietnē tiek izplatīts saturs, kas apdraud vai var apdraudēt valsts drošību vai sabiedrisko kārtību un drošību;

tīmekļa vietne vai ar to saistītas personas ir sankcionēto personu sarakstos;

tīmekļa vietnē tiek sniegts Latvijas jurisdikcija esošs pakalpojums pēc pieprasījuma, kura sniedzēju nav iespējams noskaidrot.

Piekļuve tīmekļa vietnei ierobežota, pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.panta pirmo daļu un III2 nodaļā noteikto kārtību vai Elektronisko sakaru likuma 112. pantu.

Ja jūs esat šīs tīmekļa vietnes īpašnieks, jums ir iespēja sazināties ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi un iegūt informāciju par tīmekļa vietnes ierobežošanas iemesliem.

Ja jūsu rīcībā ir informācija par citām tīmekļa vietnēm, kurās, iespējams, prettiesiski tiek izplatītas televīzijas programmas bez retranslācijas atļaujas vai izplatīta informācija, kas apdraud vai var apdraudēt valsts drošību, kā arī informācija par tādām tīmekļa vietnēm, kurās tiek popularizētas vai pārdotas iekārtas vai piekļuves tiesības, kas nodrošina piekļuvi programmai, kas nav iekļauta Latvijā retranslējamo programmu sarakstā, aicinām ziņot, sūtot informāciju uz e-pasta adresi neplp@neplp.lv

gb

Your internet browser is trying to connect to a website that is restricted in the territory of the Republic of Latvia. Access to this internet resource has been blocked by your internet service provider, and access to the website can be blocked if the National Electronic Mass Media Council has establish that:

the website retransmit audiovisual programmes without retransmission permit;

the website promotes or sells equipment or access rights to the programme, which are not included in the list of audio and audiovisual programmes to be re-transmitted in Latvia;

the website distributes information that endangers or may endanger national security;

the website or persons associated with it are on the sanctioned persons lists;

the website distributes provision of on-demand audiovisual service, which provider cannot be ascertained.

The access to website is prohibited, based on the Electronic Mass Media Law, Section 19, Paragraph 1 and Chapter III2 or Article 112. of the Electronic Communications Law.

If you are the owner of this website, you have the opportunity to contact the National Electronic Mass Media Council and get information about the reasons for the restrictions of the website.

If you have information on websites that may distribute television programmes without retransmission permission or distributes information that endangers or may endanger national security, as well as information on such websites that promote or sell equipment or access rights that provide access to a programme that is not included in the list of programmes to be retransmitted in Latvia, please report it by sending an e-mail to neplp@neplp.lv

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome – 2024